Komunikat o walnym zgromadzeniu

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 16.30 w pierwszym terminie i o godz. 16.45 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Sali Rady Wydziału (I piętro, nr 107a) w Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. K. Obitza 1.

Celem Walnego Zebrania Członków jest wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTH, które odbędzie się w Łodzi 19 września 2015 r.

Porządek zebrania:

1. Zagajenie.

2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTH.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Zgłaszanie kandydatów.

5. Wybór delegatów w głosowaniu tajnym.

6. Prezentacja Encyklopedii Warmii i Mazur – Jan Gancewski.

7. Ogłoszenie wyników wyboru delegatów.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Zwracamy się do wszystkich członków Oddziału o udział w Walnym Zebraniu, gdyż wybór naszych delegatów będzie miał wpływ na skład władz centralnych PTH. Informujemy wszystkich, iż przed lub po zebraniu będzie możliwość wpłaty bieżących i przede wszystkim zaległych składek członkowskich.

W imieniu Zarządu

Dr Andrzej Korytko

Prezes Oddziału PTH w Olsztynie

This entry was posted in Informacje. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Skomentuj

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>